КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД | Контрол-Инвест ЕООД | За нас
Информация за фирма Контрол-Инвест ЕООД
За нас, информация, фирмена, политика, лицензи, награди, референции
14
page-template-default,page,page-id-14,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

За нас

„Контрол-Инвест“ ООД е основана през 1999г. с предмет на дейност – независим строителен надзор в проектирането и строителството. На 24.08.2008г. дружеството се трансформира в еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/.

 

„Контрол-Инвест“ EООД е лицензирано дружество за извършване на консултанска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в проектирането и строителството, за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/, за оценка на активи от Камара на независимите оценители в България.

 

Дружеството поддържа в продължение на повече от десет години изградената интегрирана система за управление, включваща Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

 

„Контрол-Инвест“ EООД е член на БААИК /Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти/ и член на Европейската федерация на инженерите-консултанти /FIDIC и EFCA/.

 

Дружеството разполага със списъчен състав от над 70 квалифицирани специалисти, доказани експерти в своята област. Консултантите са запознати с действащите стандарти, закони и наредби в България, а също и с въвежданите Евронорми (EuroCode).

 

Клиентите ни получават лоялност, качество и професионализъм при извършване на консултантските услуги.

Фирмена политика

Политиката по качеството възприета от „Контрол-Инвест” ЕООД е в съответствие с основните цели на организацията и очакваните потребности на нейните клиенти. Ангажираме се постигнатото от организацията качество да удовлетворява нашите настоящи и потенциални клиенти. Предпоставки за високо качество са квалификацията, професионализмът,  спазване на поетите ангажименти, високото чувство за отговорност, възможностите за професионална изява и растеж.

 

Стратегическата насоченост на политиката система на управление на околната среда е свързана със стремежа за развитие на всички дейности, процеси и услуги по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи: непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на генерираните отпадъци в съответствие с изискванията; стремеж към икономично потребление на горива, хартия и ел. енергия; намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда.

 

Ръководните принципи на политиката по здраве и безопасна работа на „Контрол-Инвест” ЕООД са: непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; спазване на законовите и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване, продукти и услуги на организацията.

Лицензи
Награди и референции