КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД | Контрол-Инвест ЕООД | Услуги
Предлагани услуги от фирма Контрол-инвест ЕООД
оценка, съответствие, строителен, надзор, строителството, инвеститорски, контрол, координация, безопасност, здраве, обследване, енергийна, ефективност, сертифициране, изготвяне, технически, паспорти, недвижими, имоти, машини, съоръжения, търговски, предприятия, вземания
16
page-template-default,page,page-id-16,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Оценка на съответствие

Контрол ИнвестEООД извършва оценки на инвестиционните проекти, съгласно чл.142 от ЗУТ, за издаване на разрешение за строеж. Отговаря за прилагането и строгото спазване правилата и нормативите за устройство на територията, спазване изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3, взаимната съгласуваност между частите на проекта, пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления и други изисквания на чл. 142 ал.5 от ЗУТ.

Строителен надзор

Контрол ИнвестEООД изпълнява контрол над строителния процес от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Работи с технически правоспособни лица от различни специалности, които стриктно следят за качеството на строително-монтажните работи и на влаганите по време на строителството продукти и материали. Фирмата участва в изготвянето на всички необходими протоколи и актове по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дружеството следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти. Също така изготвя технически паспорт след завършване на стоежа, съгласно  Наредба №5 за техническите паспорти на строежите. Строителният надзор гарантира максимална удовлетвореност от крайния продукт и въвеждане на обекта в експлоатация.

Инвеститорски контрол

Контрол ИнвестEООД извършва консултантски услуги. Съдейства при издаването на разрешение за строеж. Контролира изпълнението строителството като представител на възложителя: следи за спазването на графика на изпълнениеконтролира влагането на материали в обекта; следи за констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение и съдейства за тяхното своевременно отстраняване.

Енергийна ефективност

Контрол ИнвестEООД извършва изготвяне на доклади за оценка на част „Енергийната ефективност(съгл.чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ); обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно Наредба  за обследване на енергийна ефективност; сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Технически паспорти

Контрол ИнвестEООД извършва обследване на техническите характеристики на съществуващи сгради и съставяне на технически паспорт /вкл. регистриране/ на основание чл. 169 от ЗУТ, във връзка с Наредба №5 от за техническите паспорти на строежите.

Оценки на недвижими имоти

Контрол ИнвестEООД разполага със специалисти – независими оценители, които изготвят оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.